KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE

Medlemmarna i Varbergs Golfklubb kallas härmed till Höstårsmöte 2019

Datum:         Torsdag 28 november 2019
Tid:                Kl. 18:30
Plats:            Aulan i Peder Skrivares skola 

Dagordning

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget avseende Golfklubben och Koncernen för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  8. Prisutdelning KM.
  9. Information om Världshandicapsystemet.
  10. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till respektive möte.

Material inför mötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och i pappersform på kansliet på Västra senast en vecka före mötet.

Röstning får enligt klubbens stadgar ske genom fullmakt och det finns en blankett att ladda ner på medlemssidorna eller hämtas på kansliet på Västra.

Välkomna!

Varberg den 5 november 2019

Harald Edén
Ordförande

Kommentarer

Fler artiklar

Våra partners