MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE

Torsdagen den 22 mars klockan 19.00 (fika serveras från 18.30)

Klubbhuset, Västra banan.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Redogörelse för Koncernen och Golfklubbens verksamhet under räkenskapsåret, föredragning av förvaltningsberättelse med kommentarer, genomgång av resultat- och balansräkningar för Koncernen och Golfklubben.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av Golfklubbens resultat- och balansräkningar.

9. Fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkningar.

10. Fastställande av föreslagen disposition av överskott i Golfklubben.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande år.

14. Val av

a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

c. högst två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år samt fastställande av turordning dem emellan;

d. två (2) revisorer jämte två (2)suppleanter för en tid av ett(1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; 

e. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta;

f. ett (1) ombud till HGDF årsmöte.

15. Val av medlemsrepresentant fram till nästa Vårmöte att företräda Golfklubbens samtliga aktier i Bolaget vid årsstämma och eventuella ytterligare bolagsstämmor.

16. Beslut om direktiv till medlemsrepresentant avseende val vid bolagsstämmor.

17. Fastställande av förslag till direktiv till Bolagets styrelse varvid § 1, sista stycket skall beaktas. 

18. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till respektive möte.

Årsmötesmaterial kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, i Utslaget och i pappersformat på Västra kansliet senast 1 vecka innan mötet.
Röstning får enligt klubbens stadgar ske genom fullmakt och det finns en blankett att ladda ner på medlemssidorna eller hämtas på Västra kansliet.

Välkomna!

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
VI VILL HA DIG I VÅRT TEAM! 2018-11-23
PASSA PÅ ATT SPELA! 2018-11-15
SPEEDGOLF 2018-10-24
ÖPPETTIDER I KANSLIET 2018-10-22
JUNIORAKTIVITET UNDER LÄSLOVET 2018-10-09

Våra partners