HIMLEDALSKANNAN 2018

VILLKOR FÖR TÄVLAN (utöver nedan gäller SGF:s Spel- och Tävlingshandbok)

TÄVLINGSPROPOSITION anslås senast tre veckor före tävlingsdagen.

TÄVLINGSDATUM Tävlingen spelas 3 augusti, 4 augusti och 5 augusti

SPELPLATS Rond 1 Varbergs GK Östra banan, Rond 2 Hofgårds GK, Rond 3Harabäckens

SPELFORM singel slagspel i tre klasser. I klass A är spelformen slagtävling. I klass B och C är spelformen slaggolf.

ANMÄLNINGSAVGIFT spelarna betalar 250 kronor i startavgift första tävlingsdagen.
Deltagare som max. spelar en dag ingen avgift.            

KLUBBMATCHEN utöver den individuella tävlingen spelas det om ”Himledalskannan”. Resultatet från de 3 bästa individuella netto resultaten i varje klass från varje klubb / dag summeras för att kora segraren. Om en klubb saknar en eller flera deltagare i en klass, får klubben tillgodoräkna sig klassens sämsta resultat, plus 10 slag för den saknade deltagaren.

Resultat från deltagare som deltar 1 dag räknas in i klubbmatchen om dom är ett av klubbens 3 bästa resultat / klass.

DELTAGARE tävlingen är öppen endast för medlemmar i Klosterfjordens GK, Harabäckens GK, Hofgårds GK och Varbergs GK. Max antal deltagare är 144. Deltagarantalet fördelas lika mellan klubbarna.

HANDICAPGRÄNS Hcp 54 är den högsta exakta handicap en spelare får ha för att få anmäla sig till tävlingen.

HÖGSTA TILLÅTNA EXAKTA HANDICAP är hcp. 36. Detta är den högsta exakta handicap en spelare får tillgodoräkna sig i en tävling, oavsett vad hans exakta handicap är.

TÄVLINGSHANDICAP: Tävlingshandicap krävs för samtliga spelare för att ta emot priser i tävling.

ANMÄLAN till tävlingen ska göras till Harabäckens GK via Min golf på www.golf.se. Spelare inlottas i tävlingsklass efter den exakta hcp som finns registrerad i GIT vid lottningstillfället.

Deltagare som endast deltar en dag kan endast göra detta på sin hemmaklubb. Anmälan görs till hemmaklubben under anmälningstiden.

ANMÄLNINGSTIDEN går ut kl 16.00 tisdagen innan tävlingsstart och avanmälan är därefter endast giltig vid sjukdom.

EFTERANMÄLAN noteras på reservlista. Spelaren får själv bevaka om han/hon har kommit med i tävlingen eller kvarstår på reservlistan.

HCP-ÄNDRING efter lottningstillfället men före tävlingsstart. Spelare som fått sin exakta Hcp ändrad efter anmälningstidens utgång skall spela på aktuell hcp men i ursprunglig klass.

SPELORDNING OCH STARTTIDER fastställs genom lottning för speldag ett. Speldag två är startordningen omvänd inom klasserna. Speldag tre (Finaldag) baseras spelordningen inom resp. klass på de tidigare dagarnas resultat. Ledarbollen (6 bästa) inom respektive klass går ut sist i fältet. Spel sker i tre klasser och inom dessa sker lottningen, vid lottningen beaktas även klubbtillhörighet. Vid återbud kan fastställd startordning ändras av tävlingsledningen.

Spelare som deltar en dag placeras av tävlingsledningen där plats finns.

Spel sker i bollar om tre deltagare. Tidsmellanrummet mellan var boll är tio minuter.

STARTLISTA inför rond 1 anslås på klubbarna och www.golf.se senast kl. 19:00 onsdagen innan tävlingsstart.

Startlistor för rond 2 och 3 publiceras på www.golf.se.

TÄVLANDE skall lösa ut scoorekort och ha betalt sin anmälningsavgift (dag 1.) senast 30 min. före sin aktuella starttid.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING. Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start skall erlägga anmälningsavgift för tävlingen. Observera att detta även gäller spelare som kommit in i tävlingen från reservlista. Disciplinär åtgärd kan leda till avstängning under två nästkommande tävlingar.

SCOREKORT skall snarast efter fullföljd rond lämnas till tävlingsledningen och då vara signerat av markör och spelare. Lämnas scorekortet senare än 30 minuter efter aktuell rond diskvalificeras den tävlande.

SÄRSKILJNING VID LIKA RESULTAT i första hand gäller spelhandicapmetoden, i andra hand den matematiska och i tredje hand lottning. I tävlingen mellan klubbarna om Himledalskannan sker avgörandet vid lika resultat genom särspel foursome sudden death med handicap. Klubbarna utser vilka som skall spela.

RESULTATLISTA upprättas och anslås snarast på www.golf.se efter sista ronden.

TÄVLINGSPRISER skall avhämtas personligen vid den ordinarie prisutdelningen efter sista tävlingsdagen.

KLASSINDELNING: Singeltävling 3 klasser, A, B och C-klass. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att justera klassgränserna för att skapa klasser med ungefär lika många tävlande i varje klass.

LÅNGSAMT SPEL: Tävlingsledare och domare kommer att rikta speciell uppmärksamhet på långsamt spel i enlighet med Regel 6-7 och i förekommande fall utdöma plikt enligt de modifierade reglerna. Med speltempo menas i första hand att 9 hål normalt skall spelas på högst 2 timmar.

PROTESTER tävlingsledningen behandlar protester utan onödigt dröjsmål. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas. Genom att prisutdelning genomförts anses även protesttiden vara ute.

VID ALLT SPEL SKALL GREENLAGARE FINNAS LÄTT TILLGÄNGLIG OCH ANVÄNDAS samt aktuell regelbok skall medföras under tävlingen.  Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsbestämmelserna. Se anslagstavlan.

TÄVLINGSREGLER (enligt SGF:s Spel- och Tävlingshandbok)

Generella tävlingsregler

MOBILTELEFON ELLER MOTSVARANDE: Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el. dyl.) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Ljudsignalen skall vara avstängd. Mobiltelefonen får användas i följande fall:

  • Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
  • Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana på grund av regn, inkommande åskväder eller behov av domare m.m.

Om utrustningen avger ljudsignal eller om spelaren använder den för kommunikation av något slag, annat än i ovan angivna situationer är plikten

  • Första överträdelsen: Varning
  • Andra överträdelsen: Diskvalifikation.

UTRUSTNING AVSEDD FÖR AVLYSSNING AV RADIO ELLER INSPELAD MUSIK Under spel på banan är det av säkerhetsskäl förbjudet att använda sådan utrustning.

HJÄLPMEDEL FÖR AVSTÅNDSMÄTNING: Spelare får använda hjälpmedel för att mäta avstånd under tävling.

FÖR SEN ANKOMST TILL START: Se Regel 6-3 i Regler för Golfspel. Plikt för brott mot tävlingsregeln: Om spelare anländer till den plats där han ska starta inom fem minuter efter utsatt starttid, Två slags plikt på första hålet i slagspel. Senare ankomst än fem minuters försening, Diskvalifikation.

AVBROTT I SPEL: Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen det genom signal med siren. Spelarna ska avbryta spelet omedelbart. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen så beslutat.

Signaler: En lång signal – Avbryta spelet omedelbart.

Tre signaler upprepade gånger - Avbryta spelet (spela färdigt hålet avsluta därefter).

Två korta signaler upprepade gånger – Återuppta spelet.

Lokala tävlingsregler: SE ANSLAGSTAVLAN + resp.klubbs hemsida                                  
Tillfälliga tävlingsregler: SE ANSLAGSTAVLAN

 

 

Våra partners