Kallelse höstårsmöte

Publicerat: 2023-11-08 12:57

Då var det snart dags för höstårsmöte igen! 29 november samlas vi som vanligt i Restaurang Västra. Mötet börjar 18:00, men fika kommer att serveras från 17:30.

Det känns som det har varit höst länge men när det är dags för höstårsmöte är den här på riktigt. Datumet har annonserats tidigare i ett ordförandebrev där även sista datum för att skicka in en motion kungjordes. Handlingarna kommer, enligt stadgarna, att vara tillgängliga senast en vecka innan mötet. Dessa skickas i ett medlemsbrev samt publiceras på hemsidan.  
Vi ses på mötet!

Datum: 29/11
Tid: 18:00
Plats: Restaurangen Västra
Fika serveras från 17:30.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
6. Fastställande av:
    a. Medlemsavgifter och övriga avgifter
    b. Verksamhetsplan
    c. Budget avseende Golfklubben och Koncernen för det kommande verksamhetsåret
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
8. Val av Valberedning (ajournerad på Vårårsmötet 2023)
9. Övriga frågor (information och diskussion)

Möteshandlingar ska enligt stadgarna finnas tillgängliga senast 22/11. Dessa publiceras på hemsidan och skickas via nyhetsbrev.