Höstårsmöte 2021

Publicerat: 2021-11-02 16:34

Dags för Höstårsmöte på Varbergs GK. Nedan finner ni föredragningslista samt tid och plats för mötet. Handlingar skickas ut i ett nyhetsbrev och publiceras på hemsidan senast en vecka innan mötet.

Kallelse till Höstårsmöte 2021

Datum: 23/11
Tid: 18:00
Plats: Restaurangen Västra

Fika finns uppdukad från 17:30.

Varmt Välkomna!

 

Föredragningslista Höstårsmöte 2021

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av
  a. Medlemsavgifter och övriga avgifter
  b. Verksamhetsplan
  c. Budget avseende Golfklubben och Koncernen för det kommande verksamhetsåret
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  a. Styrelsen föreslår ändring av stadgarna gällande formen för kallelse till årsmöten, beslut 2 (beslut 1 togs på Vårårsmötet 2021)
 8. Övriga frågor

 

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna

Under Vårårsmötet 2021 föreslog styrelsen en ändring av stadgarna vad gäller formen för kallelse till årsmöten, vilken årsmötet biföll.

Nuvarande skrivelse:

15 § TIDPUNKT, KALLELSE

(Stycke 3)

Kallelse med förslag till föredragningslista för Vår- respektive Höstmötet ska senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen ska tillsändas en per hushåll.

Nedan förslag beslutades på Vårsårsmötet:

15 § TIDPUNKT, KALLELSE

(Stycke 3)

Kallelse med förslag till föredragningslista för Vår- respektive Höstmötet ska senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post och anslås på klubbens hemsida samt på anslagstavlorna i klubbhusen på Östra och Västra banan.