Kallelse till Höstårsmöte 30/11 2022

Publicerat: 2022-11-09 09:05

Slutet av säsongen är här och därmed är det också dags för höstårsmötet. För närvarande pågår förberedelserna med bl.a. budgetarbete.

Kallelse med föredragningslista

Välkomna på Höstårsmöte för Varbergs GK

Datum: 30 november
Tid: 18:00
Plats: Restaurang Västra

Fika serveras från 17:30

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 3. Fastställande av föredragningslista. 
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
 6. Fastställande av:
  1. Medlemsavgifter och övriga avgifter
  2. Verksamhetsplan
  3. Budget avseende Golfklubben och Koncernen för det kommande verksamhets- och räkenskapsår. 
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 8. Övriga frågor (information och diskussion).

Möteshandlingar ska enligt stadgarna finnas tillgängliga senast 23/11. Dessa publiceras på hemsidan och skickas via nyhetsbrev. 

Varmt Välkomna!